محمدحسین

ابراهیمی

مدرس ریاضی مدارس تیزهوشان • کارشناس ارشد آنالیز ریاضی از دانشگاه شیراز • سرگروه ریاضی تیزهوشان فارس